Overblog
Seguir este blog Administration + Create my blog
t'ensenyem a esporgar (derronyar, podar) i empeltar tarongers
Ens trobem en la Ribera Baixa del Xúquer, província de València

La poda

Poda Tarongers José

Amb la poda es perseguixen distints objectius en l'arbre, els resultats de la qual es mostraran tant a curt com a mig- llarg termini. En el taronger, la poda és important, a causa del creixement desordenat de moltes de les seues varietats, aconseguint una estructura equilibrada

 

Amb la poda de tarongers aconseguirem una sèrie d'avantatges:

• Major llum i aireig en l'interior de l'àrea foliar.

• Els nutrients es distribuiran i aprofitaran de manera més eficaç.

• I amb este major aprofitament, un augment de la grandària i qualitat del fruit

• Menor susceptibilitat a l'atac de plagues i malalties, al presentar major vigor i major aireig en l'arbre.

• Reducció del gasto en fitosanitaris, a l'existir menor fullatge o brancatge, i per tant menor necessitat de nutrients

 

 

L'acció de la poda dependrà de l'edat de l'arbre. Tarongers jóvens, la poda es pot realitzar en qualsevol època de l'any, evitant-ho sempre en èpoques de fred, per risc a gelades.

En el cas de poda de branques importants, s'ha de realitzar quan menor activitat vegetativa present

En el cas de tarongers adults, la poda es realitza després de l'època de gelada (ja que després d'esporgar, l'arbre és més susceptible al descens de temperatures.

 

Sistema de formació a dos branques: consistix a deixar 2 branques les més vigoroses, per les que es formarà la resta d'arbre, cada branca ocupara el 50% de la brosta del l'arbre. Es tracta de l'estructura o esquelet principal del futur arbre adult.

La poda

t'ajudem "no volem que es perda un ofici"

Poda Tarongers José

 

El que pretenem en este humil blog és donar a conéixer la nostra experiència a tota la gent que li interesse.

 

 Bolem que esta professió de esporgar, no es perda per falta d'ensenyar a la gent.

 

 El que estem veient pels camps de tarongers són autentiques barbaritats,

és una falta de professionalitat en la poda, que esta destruint l'arbre, la producció i lamentablement la qualitat.

 

No tingues por a aprendre, tin en compte que mai se sap prou

Tin en compte; costa el mateix fer-ho bé que mal.  

t'ajudem "no volem que es perda un ofici"  t'ajudem "no volem que es perda un ofici"

Escribe algo....

Poda Tarongers José

Guiar tarongers

No és un capritx començar per guiar un taronger, açò ens fa que el taronger en qüestió tinga un adequat repartiment dels seus branques i rames, perquè estiguen ben solejades i airejades millorant la qualitat de la fruita.

Imaginem que estem veient des de dalt el taronger, ho comparem amb una circumferència i la partim en dos. (1)

 

Al fer en dos parts l'arbre, un tronc de la guia ha de cobrir la mitat de la circumferència i l'altre tronc guia l'altra mitat, haurem d'anar partint les guies de dos en dos repartint-les el millor possible perquè cobrisquen la seua mitat del taronger. (2)

 

Si en algun cas tenim que tres guies en un arbre, la circumferència imaginària l'haurem de partir en tres partes. (3) 

 

Tots els anys hem de distribuir les branques als arbres xicotets, tindre en compte que amb dos tisorades, ben fetes, anirem portant el taronger al seu lloc.

Segons es diu, costa el mateix fer-ho ben fet que fer-ho mal fet.

Tot açò que estem explicant és la base de qualsevol esporgaor i hem de recordar-ho sempre perquè açò després ens servirà més avant.

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

Poda Tarongers José shared a link.

Poda Tarongers José

El principi

 

El taronger de xicotet s'ha de guiar, perquè cresca en condicions adequades per a les seues podes futures i per a tindre una bona qualitat en la fruita. 

Tin en compte que guiar un taronger, no és podar-ho.

 

    La guia del taronger s'ha de fer en dos peus, rares vegades en tres peus (però molt rares vegades) ,"però que estiguen ben situats els peus".

¡¡Mai s'ha de guiar un taronger en més de tres peus!!! Perquè açò suposa un problema per a la seues podes futures i la seua qualitat en la fruita, per culpa de tindre massa acumulació de troncs.

L'acumulació de troncs és perjudica per la qualitat de la fruita. Al taronger se li ha de fer una poda per a què renove les seues branques i el seu fullage  i així mantindrà una bona qualitat en la fruita i en el producció de quilos de fruita durant la seua existència.

estes coses es les que devem evitar estes coses es les que devem evitar

estes coses es les que devem evitar

t'ensenyem a esporgar i empeltar els teus tarongers. Esperem que este blog te

Esporgem i empeltem Tarongers.

Poda Tarongers José
Esporgem i empeltem Tarongers.

Esporgem i empeltem Tarongers.
Ensenyem a chicotets propietaris a esporgar i empeltar els seues propis tarongers i per a grans propietaris ensenyem als seus treballadors a esporgar i empelta
si t'interessa contacta en mosatros i seguix-mos en FACEBOOK

Podamos e injertamos Naranjos.

Poda Tarongers José
Podamos e injertamos Naranjos.

Podamos e injertamos Naranjos.
Enseñamos a pequeños propietarios a podar e injertar sus propios naranjos y para grandes propietarios enseñamos a sus trabajadores a podar e injerta
si te interesa contacta con nosotros y síguenos en facebook

Contáctame